Achens who served the parish

Melathil koshy thomas kathnar

Vicar

1909-1918

Vadakkanazhikath V.I Philipose Kasseesa

Vicar

1918-1966

Rev.V.M Mathen

Co-Vicar

1960-1963

Most Rev. Dr. Joseph Mar Thoma Metropolitan (REV.P.T JOSEPH).

Vicar

1970-1973


Rev.N.M Cherian

Vicar

1973-1974

Rev.T.J Mathai

Vicar

1974-1978

REv.V.M.Abraham

Vicar

1978-1981

Rev.A.Abraham

Vicar

1982-1987


REV.T.T.Joseph

Vicar

1987-1992

REV.A.Ninan Oommen

Vicar

1992-1995

REV.T.C Thomas

Vicar

1955-1999

Rev.P.M.Abraham

vicar

1999-2004


Rev.T.P Koshy

Vicar

2004-2007

Rev.Thomas Varghese

Vicar

2007-2008

Rev.Thomas.K.Jacob

Vicar

2008-2011

Rev.k.c.Abraham

Vicar

2011-2014


Rev.Varughese Jacob

Vicar

2014-2017